#

Toray INOUE-BALLOON™

Developed for the treatment of mitral valve stenosis, the Inoue-Balloon Cathete...